ผู้บังคับบัญชา ฐท.สส.

พลเรือโท

สุทิน หลายเจริญ

ผู้บัญชาการ

พลเรือตรี

สมหมาย สุกกอ

รองผู้บัญชาการ

พลเรือตรี

ธีรยุทธ ดาวมุกดา

รองผู้บัญชาการ

พลเรือตรี

อารยะ สิงหเสมานนท์

เสนาธิการ

นาวาเอก

นพดล บุญเจริญ

รองเสนาธิการ

นาวาเอก

ทวีศักดิ์ ทองนำ

รองเสนาธิการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด