ผู้บังคับบัญชา ฐท.สส.

พลเรือโท

นฤพล เกิดนาค

ผู้บัญชาการ

พลเรือตรี

ธวัชชัย ม่วงคำ

รองผู้บัญชาการ

พลเรือตรี

อุทัย ชีวะสุทธิ

รองผู้บัญชาการ

พลเรือตรี

อารยะ สิงหเสมานนท์

เสนาธิการ

นาวาเอก

โชติรัตน์ อุตมเพทาย

รองเสนาธิการ

นาวาเอก

ธีรเกียรติ ทองอร่าม

รองเสนาธิการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด