พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์

  • พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์

  • รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (๒)