สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบให้ผู้แทนพระองค์นำบัตรส่งความสุขพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

Release Date : 19-01-2016 09:03:00
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบให้ผู้แทนพระองค์นำบัตรส่งความสุขพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบให้ผู้แทนพระองค์นำบัตรส่งความสุขพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ พลเรือตรี มนัสวี  บูรณพงศ์  เสนาธิการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ  ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙