ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ความปลอดภัยมาตราการโควิด - ๑๙

Release Date : 25-01-2022 19:10:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ความปลอดภัยมาตราการโควิด - ๑๙

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ คุณศศิธร เกิดนาค ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ รองผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการแจกของขวัญ และไอศกรีมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ความปลอดภัยมาตราการโควิด - ๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง