กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบในพื้นที่อำเภอสัตหีบ กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Release Date : 18-03-2022 19:20:00
กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบในพื้นที่อำเภอสัตหีบ กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ กับ นายจักรพงษ์ ถนัดค้า ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น นายปิติพงศ์ เย็นจิตต์ ผู้จัดการส่วนบริหารตลาดรัฐและความร่วมมือระหว่างกัน และคณะเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ผู้จัดการกิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และ นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ หัวหน้าคณะทำงานโครงการน้ำเพื่อสุขภาพ และชีวิตที่มีสุข ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เข้าร่วมหารือด้วย การหารือดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนแหล่งน้ำใช้อุปโภค และบริโภค รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป