ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 18-05-2022 11:28:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เดินทางตรวจพื้นที่บ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยมี พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) และพื้นที่บ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การตรวจเยี่ยมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ที่พักอาศัยของกำลังพลกองทัพเรือ และรับฟังสภาพปัญหาที่ัพักอาศัยในพื้นที่บ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสภาพที่พักของข้าราชการกองทัพเรือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป