คณะกรรมการจัดประกวดบ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยม และคัดเลือกบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 24-05-2022 21:20:00
คณะกรรมการจัดประกวดบ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยม และคัดเลือกบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการ พร้อมด้วย นาวาเอก ธวัชชัย สอนชี ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ และรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมบ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพเรือต่อไป ณ พื้นที่บ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดประกวดบ้านพักดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดูแลที่พักอาศัยของทางราชการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีการสุขาภิบาลที่ดี และมีความปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยตระหนักในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และเสริมสร้างความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาบ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไป สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะกรรมการจัดประกวดบ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยม และคัดเลือกบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง