ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อบำรุงขวัญ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง

Release Date : 05-08-2022 11:30:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อบำรุงขวัญ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยพลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยม กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี นาวาเอก ทักษิณ วงษ์สุวรรณ ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกำลังทางเรือ และการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การพัฒนาฐานทัพ และฐานส่งกำลังบำรุง การพัฒนาประเทศและการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อ ๒ ขับเคลื่อนนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และข้อ ๔ ปกครองบังคับบัญชาและบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อบำรุงขวัญ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง