ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 25-08-2022 10:21:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สุรศักดิ์ ศรีเผือก ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ร่วมกับกำลังพลของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาดลานกิจกรรม และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะ โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง