ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๓/๖๓

Release Date : 27-01-2023 11:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๓/๖๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ผลัดที่ ๓ (๓/๖๓) สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๙๖ นาย ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และทหารกองประจำการผลัดอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิ์ลดวันรับราชการ ต้องปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน โดยมี พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก เกษม เนียมฉาย ผู้บังคับการกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ และนาวาเอก รณภพ รามัญจิต รองผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับทหารกองประจำการ และเพื่อให้ทหารกองประจำการได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีในการที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ โดยทหารกองประจำการทุกนายได้ให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเมื่อปลดประจำการไปแล้ว จะเป็นพลเมืองดีของชาติ จะอยู่ในศีลธรรมของศาสนา จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จะรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต จะกระทำในสิ่งที่ควรกระทำ จะละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น จะเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง และจะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการทหารเป็นอันขาด