หน่วยงาน

ส่วนบัญชาการ
กขส.ฐท.สส.

กขส.ฐท.สส.

ส่วนกำลังรบ
ส่วนยุทธบริการ
ส่วนการศึกษาและวิจัย
หน่วยเฉพาะกิจ