ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ประวัติความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
           มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นไป (พ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๖ ก. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐

ทั้งนี้ หมายเหตุแนบท้ายพระราชบัญญัติ ได้ระบุเหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไว้ว่า "ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงนั้น เป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัด และจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ "

ด้วยเหตุนี้ กองทัพเรือ จึงได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ เพื่อให้บริการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้มี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือพื้นที่สงขลา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือพื้นที่พังงา และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ มีที่ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นทางการ เมื่อ วันพุธที่ ๑๑ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพื้นที่สัตหีบ” มีชื่อย่อว่า “ศขส.สัตหีบ”