ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ลำดับขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารในส่วนของกองทัพเรือ

ข้อมูลข่าวสาร ๓ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารในส่วนของกองทัพเรือที่ต้องจัดมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ มีแนวทางปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เป็นข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลา
กลุ่มที่ ๒ เป็นข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปศึกษาและขอดูได้จากศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลา
กลุ่มที่ ๓ เป็นข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ที่ขอดูได้จากหน่วยต่างๆ ใน ทร.
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารมี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องขอ ให้พิจารณาในเบื้องต้นก่อน เมื่อไม่สามารถพิจารณาตกลงใจได้ให้ดำเนินการ ในขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๒ ส่งข้อมูลที่ได้รับการร้องขอไปที่กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.) พิจารณา ถ้ากรมข่าวทหารเรือยังไม่สามารถตกลงใจได้ ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๓ ส่งเรื่องดังกล่าวเข้าคณะกรรมการบริหารและวินิจฉัยการเปิดเผยข่าวสารของกองทัพเรือ พิจารณาให้ได้ข้อยุติแต่หากยังไม่สามารถตกลงใจได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าทัพอื่นอีก ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องดังกล่าวให้กองบัญชาการทหารสูงสุด พิจารณาหากกองบัญชาการทหารสูงสุด ยังไม่สามารถตกลงใจ ได้ให้ดำเนินการในขั้นตอน ที่ ๕
ขั้นตอนที่ ๕ ส่งไปให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาหาข้อยุติต่อไป