ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่สัตหีบ โดยเชิญวิทยากร จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ภายในหน่วยงาน ที่ผู้เข้ารับฟังรับผิดชอบ ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐ และระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑