ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

ทำเนียบบุคลากร ศขร.สัตหีบพลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสัตหีบพลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ
รองประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสัตหีบนาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม
กรรมการและเลขานุการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสัตหีบนาวาเอก อลงกรณ์ ปลอดดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(๑) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสัตหีบนาวาเอก นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสัตหีบนาวาโท ณัฐกิจ แสวงผล
นายทหารผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารสัตหีบ