ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

บริการของ ศขร.พื้นที่ ฐท.สส.


  • มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และที่นั่งพักผ่อน อำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ
  • มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้น
  •      และตรวจข้อมูลข่าวสาร
  • มีตู้เอกสารและสารบัญสืบค้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกในการค้นหาเอกสาร