ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9



ผลการพิจารณาหรือคำวินิจแยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความขัดแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

  ขออนุญาตให้ราษฎรจับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวนชุดที่ 74



นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

  นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดประจำปี 2564

  นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจำปี 2564



แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (ลับไม่สามารถเปิดเผยได้)



คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกาชน

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

  ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

  คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ชุด๑)

  คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ชุด๒)

  คำสั่งทัพเรือภาคที่ ๒ (เฉพาะ)ที่ ๗๙๗/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารพื้นที่สงขลา (ศขร.สงขลา)

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

  พรบ.เขตความปลอดภัยในราชการทหาร

  พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

  พรบ.กฎอัยการศึก

  พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

  พรบ.การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

  พรบ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔

  พรบ.กักเรือ

  พรบ.กำหนดวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ฯ พุทธศักราช ๒๔๘๘

  พรบ.การเฉลี่ยความเสียหายในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๔๗

  พรบ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๔๗

  พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

  พรบ.การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๐

  พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑

  กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตาม พรบ.ข้อ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม พรก.ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ พ.ศ.๒๕๒๘

  พรก.ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔

  พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

  กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ส.๒๕๓๐

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

  กฎหมาย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๖)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๖

  พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

  พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘

  พรบ.เกี่ยวกับเชลยศึก พ.ศ.๒๔๙๘

  ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

  พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

  พรบ.ราชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐

  พรบ.รถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ.๒๕๐๒)ออกตาม พรบ.รถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

  พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑

  พรบ.เรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

  พรบ.เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑

  พรบ.อาวุธฯ พ.ศ.๒๔๙๐

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ ออกตาม พรบ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.๒๔๙๐

  พรบ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐

  พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕

  พรบ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ฯ พ.ศ.๒๕๔๙

  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

  พรบ.ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

  พรบ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงาน



สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง (ข้อมูลข่าวสารใดที่มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงสิ่งที่พิมพ์นั้น ก็ให้
        ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง) กองทัพเรือไม่มีอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง




สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ กองทัพเรือ ไม่มีสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูก
        ขาดตัดตอน




มติรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบบรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการ
        พิจารณาไว้ด้วย


 ลิงก์สำหรับการค้นหามติคณะรัฐมนตรี https://resolution.soc.go.th/



ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕

  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑

  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติส่วนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐

  พระราชบัญญัติพันธ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒

  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒

  พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓

  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พ.ศ.๒๔๘๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ไม่มีข้อมูล)

  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕



อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

  สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร

  อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน

  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

  อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

  อนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

  อนุสัญญารอตเตอดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตราย

  อนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

  พิธีสารคาร์ตาเฮน่า

  พิธีสารเกียวโต