บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 4/64

คู่มือปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

 

การขนส่งและการบรรเทาสารธารณภัย (กขส.ฐท.สส.)

องค์ความรู้เทคนิคการใช้รถยก รถลาก แบบถาดลาดเอียง

องค์ความรู้เทคนิคการใช้รถยก รถลาก แบบถาดวางพื้น

แผ่นพับ (1)

แผ่นพับ (2)

การจัดยานพาหนะสนับสนุนผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

 

การอู่และการโรงงาน (กรง.ฐท.สส.)

 01 องค์ความรู้การบริการซ่อมบำรุงเรือฉุกเฉิน (กรง.ฐท.สส.)

โครงการจัดสร้างระบบทดสอบชุดพัดน้ำหน่วย

การซ่อมบำรุงเรือในสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

03 การช่างโยธาและการบริการโครงสร้างพื้นฐาน (กชธ.ฐท.สส)

01 องค์ความรู้การจ่ายไฟฟ้าแรงสูงหน่วยงาน ทร.พื้นที่สัตหีบ

ผังการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงหน่วยงาน ทร.พ้นที่สัตหีบ

02 องค์ความรุ้เทคนิคการผลิตน้ำประปา และการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ

03 มาตรการในการป้องกัน โรคไวรัส COVID-19

 

 

04 การบริการท่าเรือ (กทส.ฐท.สส)

03 การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา _COVID – 19_

 

 

05 การบริการสุขภาพ (รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

01 แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด _Spirometry_ ในวิถี New normal

 

 

06 กิจการพิเศษและสนับสนุนนันทนาการ (กกพศ.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร

03 องค์ความรู้เรื่องวิธีการให้บริการโรงยิม _ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙_

 

 

07 การสื่อสารสารสนเทศ (สสส.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้กระบวนการสื่อสารกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย

02 องค์ความรู้กระบวนการปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว นบภ.ฐท.สส.

03 องค์ความรู้กระบวนการมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

 

08 การเรือนจำและฟื้นฟูวินัยทหาร (รจ.ฐท.สส)

แบบฟอร์มที่ 1 – Process Knowledge Map รจ.ฐท.สส

แบบฟอร์มที่ 2-1- แบบทดและคำแนะนำ

แบบฟอร์มที่ 2-1 รจ.ฐท.สส.

แบบฟอร์มที่ 3 – Knowledge Landscape

โฟรชาร์ต

การควบคุมผู้ต้องขังและฟื้นฟูวินัย 2564

มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID

อิฐตัวหนอน

 

 

09 การอสังหาริมทรัพย์ (กอท.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การขึ้นทะเบียนและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง

02 องค์ความรู้การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร

03 องค์ความรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19

 

 

10 การสนับสนุนที่พักอาศัยส่วนกลาง (สน.จนท.ควบคุมดูแลอาคารที่พักฯ)

01 การบำรุงรักษาระบบน้ำประปาอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง

 

 

 

11 การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ฐานทัพท่าเรือ (กอง รปภ.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับบุคคล

 

 

12 การรักษาความสงบเรียบร้อยและวินัยทหาร (พัน.สห.ทร.ที่ 2)

01 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

 

 

ประชุมการจัดการความรู้ ฐท.สส. 27 เม.ย.2564

ประชุมการจัดการความรู้ ฐท.สส. 12 พ.ค.2564

ประชุมการจัดการความรู้ ฐท.สส. 11 มี.ค.2564

บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 3/64

ประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ ฐท.สส. งป.64 เมื่อวันที่ 3ก.พ.2563

บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 2/64

บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 1/64

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2564

บรรยายถ่ายทอดความรู้การจัดการความรู้ 16 ก.พ.2564

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รอง ผบ.ฐท.สส. และ CKO ได้นำคณะรับการตรวจประเมินผลการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ปี ๖๒ ไปบรรยายสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. และรับการตรวจประเมินผลการจัดการความรู้ จากคณะทำงานตรวจประเมินและตัดสินผลการจัดการความรู้ ทร. ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.จตุพร ศุขเฉลิม รอง ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑

18 ธ.ค.61 พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รอง ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา KM Facilitator สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องปลาดาว อาคารรับรอง สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ

วันที่ 4 ธ.ค.61 ประชุมขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ประจำปี งป.62

วันที่ 25 เม.ย.62 พล.ร.ต.วรวัฒน์ สุขชัย จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธานการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ กรง.ฐท.สส. ประจำปี 62 และมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น

วันที่ 14 มี.ค.62 พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ เป็นประธานการสัมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารทางการแพทย์แก่ทหารกองประจำการแบบบูรณาการ

วันที่ 5 ก.พ. 62 พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รอง ผบ.ฐท.สส. และ CKO ฐท.สส. นำคณะทำงานจัดทำความรู้ ประจำปี งป.62 ร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันที่ 25 ธ.ค.61 พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานการสัมนาผู้บริหารของ ฐท.สส. เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ

สัมมนาทบทวนแผนบรรเทาสาธารณภัย นบภ.ฐท.สส. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 62

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำความรู้แต่ละสาขาของ ฐท.สส. ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ. ๖๒ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.๑

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ เป็นประธานการสัมมนา AAR KM ประจำปี งป.61 ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.1 เมื่อ 21 ก.ย. 61

พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันแห่งการจัดการความรู้ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รอง ผบ.ฐท.สส./CKO ฐท.สส. นำทีมงานkmของ ฐท.สส. เยี่ยมชมนิทรรศการkmของ กร. และ สัมภาษณ์ ขอความคิดเห็นและความต้องการของ กองเรือต่างๆ ในการใช้บริการท่าเรือ ของ ฐท.สส. ณ ห้องประชุม กฝร.กร. ในวันที่ 21 มิ.ย.61

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน KM DAY ของ ฐท.สส. และ การเตรียมเข้าร่วมงาน KM DAY ทร.ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.(๑) เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสธฯ ฐท.สส.และคณะ เข้ารับการตรวจประเมินและตัดสินการดำเนินการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.61 ณ ห้องประชุม สปช.ทร.2 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.61

ประเมิน KM หน่วย นขต.ฐท.สส. 10-11 พ.ค.61

แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.ฐท.สส. จัดการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบและดูแลเครือข่ายสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.(๒) ในวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ และวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑

น.อ.ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ รอง เสธ.ฐท.สส.๑ เป็น ประธานการสัมมนาจัดการความรู้ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่ท่าเรือของ ฐท.สส. ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.(๑) โดย มีผู้แทนกองเรือต่างๆ ที่ใช้บริการท่าเรือของ ฐท.สส. เข้าร่วมสัมมนา และให้ข้อมูล ปัญหาข้ขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานของ มรภ.ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

สสส.ฐท.สส.จัดประชุมการจัดการความรู้ KM ในการเขียน Best Pracktice ของหน่วยและข้อแก้ไขผลสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61

น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ รอง เสธ.ฐท.สส.เป็นประธานการสัมมนาจัดการความรู้ กระบวนการ การฐานทัพ ครั้งที่ ๒ ที่ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ สโมสรสัญญาบัตร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๑ โดย น.อ.อโศก ศรีสวัสดิ์ ผอ.กอท.ฐท.สส. ร่วมเป็นวิทยากร ในการสัมมนา ด้วย การสัมมนาครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ระหว่าง กำลังพลของ ฐท.สส. และกำลังพลจาก หน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบและ พื้นที่ ทร.ภาคตะวันออกด้วย


 เปิดดูเอกสาร

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การจัดการความรู้ ฐท.สส. และหัวหน้าคณะทำงาน จัดการความรู้ทุกสาขา ของ ฐท.สส. เพื่อ ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการจัดการความรู้ ของ ฐท.สส. ประจำปี งป.๖๑ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะทำงานสาขาต่างๆ เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ รอง เสธ.ฐท.สส.(2) เป็นประธานการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการ การฐานทัพ โดยมี น.อ.อภิชาติ โชไชย ผอ.กบ.ฐท.สส. และ น.อ.อโศก ศรีสวัสดิ์ ผอ.กอท.ฐท.สส. ร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๑

กรม กสพ.ฐท.สส.ทำพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบในการจัดกำลัง นบพ.ฐท.สส.ร่วมปฏิบัติงานใน ศบภ.ทรภ.1 ตามกระบวนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ณ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ 10 เมษายน 2561