บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 4/64

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รอง ผบ.ฐท.สส. และ CKO ได้นำคณะรับการตรวจประเมินผลการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ปี ๖๒ ไปบรรยายสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. และรับการตรวจประเมินผลการจัดการความรู้ จากคณะทำงานตรวจประเมินและตัดสินผลการจัดการความรู้ ทร. ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.จตุพร ศุขเฉลิม รอง ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑

18 ธ.ค.61 พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รอง ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา KM Facilitator สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องปลาดาว อาคารรับรอง สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ

วันที่ 4 ธ.ค.61 ประชุมขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ประจำปี งป.62

วันที่ 25 เม.ย.62 พล.ร.ต.วรวัฒน์ สุขชัย จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธานการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ กรง.ฐท.สส. ประจำปี 62 และมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น

วันที่ 14 มี.ค.62 พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ เป็นประธานการสัมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารทางการแพทย์แก่ทหารกองประจำการแบบบูรณาการ

วันที่ 5 ก.พ. 62 พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รอง ผบ.ฐท.สส. และ CKO ฐท.สส. นำคณะทำงานจัดทำความรู้ ประจำปี งป.62 ร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันที่ 25 ธ.ค.61 พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานการสัมนาผู้บริหารของ ฐท.สส. เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ

สัมมนาทบทวนแผนบรรเทาสาธารณภัย นบภ.ฐท.สส. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 62

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำความรู้แต่ละสาขาของ ฐท.สส. ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ. ๖๒ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.๑

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ เป็นประธานการสัมมนา AAR KM ประจำปี งป.61 ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.1 เมื่อ 21 ก.ย. 61

พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันแห่งการจัดการความรู้ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รอง ผบ.ฐท.สส./CKO ฐท.สส. นำทีมงานkmของ ฐท.สส. เยี่ยมชมนิทรรศการkmของ กร. และ สัมภาษณ์ ขอความคิดเห็นและความต้องการของ กองเรือต่างๆ ในการใช้บริการท่าเรือ ของ ฐท.สส. ณ ห้องประชุม กฝร.กร. ในวันที่ 21 มิ.ย.61

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน KM DAY ของ ฐท.สส. และ การเตรียมเข้าร่วมงาน KM DAY ทร.ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.(๑) เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสธฯ ฐท.สส.และคณะ เข้ารับการตรวจประเมินและตัดสินการดำเนินการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.61 ณ ห้องประชุม สปช.ทร.2 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.61

ประเมิน KM หน่วย นขต.ฐท.สส. 10-11 พ.ค.61

แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.ฐท.สส. จัดการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบและดูแลเครือข่ายสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.(๒) ในวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ และวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑

น.อ.ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ รอง เสธ.ฐท.สส.๑ เป็น ประธานการสัมมนาจัดการความรู้ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่ท่าเรือของ ฐท.สส. ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.(๑) โดย มีผู้แทนกองเรือต่างๆ ที่ใช้บริการท่าเรือของ ฐท.สส. เข้าร่วมสัมมนา และให้ข้อมูล ปัญหาข้ขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานของ มรภ.ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

สสส.ฐท.สส.จัดประชุมการจัดการความรู้ KM ในการเขียน Best Pracktice ของหน่วยและข้อแก้ไขผลสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61

น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ รอง เสธ.ฐท.สส.เป็นประธานการสัมมนาจัดการความรู้ กระบวนการ การฐานทัพ ครั้งที่ ๒ ที่ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ สโมสรสัญญาบัตร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๑ โดย น.อ.อโศก ศรีสวัสดิ์ ผอ.กอท.ฐท.สส. ร่วมเป็นวิทยากร ในการสัมมนา ด้วย การสัมมนาครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ระหว่าง กำลังพลของ ฐท.สส. และกำลังพลจาก หน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบและ พื้นที่ ทร.ภาคตะวันออกด้วย


 เปิดดูเอกสาร

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การจัดการความรู้ ฐท.สส. และหัวหน้าคณะทำงาน จัดการความรู้ทุกสาขา ของ ฐท.สส. เพื่อ ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการจัดการความรู้ ของ ฐท.สส. ประจำปี งป.๖๑ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะทำงานสาขาต่างๆ เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ รอง เสธ.ฐท.สส.(2) เป็นประธานการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการ การฐานทัพ โดยมี น.อ.อภิชาติ โชไชย ผอ.กบ.ฐท.สส. และ น.อ.อโศก ศรีสวัสดิ์ ผอ.กอท.ฐท.สส. ร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๑

กรม กสพ.ฐท.สส.ทำพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบในการจัดกำลัง นบพ.ฐท.สส.ร่วมปฏิบัติงานใน ศบภ.ทรภ.1 ตามกระบวนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ณ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ 10 เมษายน 2561

วันศุกร์ที่ 30 มี.ค.61 เวลา 0900-1200 สสส.ฐท.สส.ได้รับเกียรติจาก น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะทำงาน KM สสส.ฐท.สส.ในการทบทวนองค์ความรู้ การจัดทำองค์ความรู้ และปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการสื่อสาร ณ ห้องประชุม บก.สสส.ฐท.สส.

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนหัวข้อการจัดการความรู้ และจัดสรรงบประมาณ ให้คณะทำงานจะทำความรู้ แต่ละสาขาการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. ใน ๘ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.๑

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือแหลมเทียน รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นประธาน ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินการ และแบ่งมอบหน้าที่การทำงาน ให้คณะทำงาน เมื่อ ๗ มี.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.๑

น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นประธานการประชุม ทบทวนกระบวนการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของ ฐท.สส. ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑

การประชุมการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ 21 ก.พ.61 ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประกาศนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยให้การสนับสนุน การดำเนินการจัดการความรู้ และ PMQA ในที่ประขุม นขต.ฐท.สส.ครั้งที่ ๑ /๖๑ เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑

พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช็อป ใช้” โดยมี พลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมกันนี้ ตัวแทนคณะกรรมการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือนำผลงานการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบร่วมแสดง ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. และ KM FA ผู้รับผิดชอบกระบวนการต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส. (๒) เพื่อหารือแนวทางการส่งหัวข้อความรู้ นำเสนอบนเวทีแบ่งปันความรู้ในงาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ซึ่ง ผช.ผบ.ทร. กรุณามีดำริและสั่งการให้ดำเนินการจัดขึ้นใน ๑๖ ม.ค.๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร.

ภาพกิจกรรมงาน KM กองทัพเรือ 60 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560