คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ patr(คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

wp_20

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

wp_19

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานโครงสร้างกิจกรรมเชิงงบประมาณ (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานโครงสร้างกิจกรรมเชิงงบประมาณ

wp_18

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

wp_17

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำโครงการเริ่มใหม่ (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำโครงการเริ่มใหม่

wp_16

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คป.ฐท.สส.)

wp_14

คู่มือปฏิบัติงานขอเลื่อนกำหนดเวลปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อ (กพ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานขอเลื่อนกำหนดเวลปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ (กพ.ฐท.สส.)

wp_13

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการศึกษาอบรมของ ทร.ประจำปี (กพ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการศึกษาอบรมของ ทร.ประจำปี 

วัตถุปประสงค์ 

เพื่อผลิตกำลังพล เพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางรับราชการ ตามสาขาอาชีพ รวมทั้งพัฒนากำลังพลให้มีความรู้และขึดสมรรถนะตรงกับตำแหน่งงาน สอดคล้องกับความต้องการของ ทร. มีความเป็นมือาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานใน ทร. และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนานำไปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กำลังพลในหน่วยได้

คู่มือปฏิบัติงาน ขอใช้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์และเว็บเท็มเพลตมาตราฐานกองทัพเรือ จาก สสท.ทร.(กรรมวิธีข้อมูล)

คู่มือปฏิบัติงาน ขอใช้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์และเว็บเท็มเพลตมาตราฐานกองทัพเรือ จาก สสท.ทร.

wp_12

คู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

Download เอกสารประกอบ

  1. คู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
  2. ผนวก ก. การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานในระบบ e-GP
  3. ผนวก ข. คู่มือ e Auction
  4. ผนวก ค. คู่มือ RTN ERP
  5. ผนวก ค. คู่มือ RTN ERP_2
  6. ผนวก ง.-๑ การคืนหลักประกันซอง
  7. ผนวก ง.-๒ การคืนหลักประกันสัญญา
  8. ผนวก จ.คู่มือ Excel Loader
  9. ผนวก จ.คู่มือ Excel Loader_2

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ (กรรมวิธีข้อมูล)

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

Download เอกสารประกอบ

wp

คู่มือปฏิบัติงาน การปกครองที่ดิน (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน การปกครองที่ดิน

Download เอกสารประกอบ

land

คู่มือปฏิบัติงาน การทำหน้าที่ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน การทำหน้าที่ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง ของ ฐท.สส.

Download เอกสารประกอบ

check

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Download เอกสารประกอบ

purchase

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักการงบประมาณกรณีงานเร่งด่วน/กรณีพิเศษ นอกแผน (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักการงบประมาณกรณีงานเร่งด่วน/กรณีพิเศษ (นอกแผน)

Download เอกสารประกอบ

urgent_work