คู่มือปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร (สสส.ฐท.สส.)

1.วัตุประสงค์

        1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อสื่อสาร ของฐานทัพเรือสัตหีบ  และหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ

        1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        1.3 เพื่อให้การดำเนินการติดต่อสื่อสาร   ของสถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        1.4 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหารจัดการ พ.ศ.2559 – 2568 ให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) และคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

 

การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ฐานที่ตั้งทางบก (กอง รปภ.ฐท.สส.)

Download  แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กอง รปภ.ฐท.สส.

wp_9

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบและประมาณการ (กสพ.ฐท.สส.)

Download คู่มือกระบวนการออกแบบและประมาณการ

คู่มือปฏิบัติงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การให้บริการท่าเทียบเรือ (กทส.ฐท.สส.)

Download วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (การให้บริการท่าเทียบเรือฯ)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดพาหนะทางบกและทางน้ำ (กขส.ฐท.สส.)

Download  คู่มือปฏิบัติงานการจัดพาหนะทางบกและทางน้ำ

Download  การการปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้าย

Download  การลำเลียง กำลังพล

Download  การลำเลียง สพ

Download  ศูนย์ซ่อม

 

wp_8

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานชายหาด (กสพ.ฐท.สส.)

wp_5

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานชายหาด

การจัดยานพาหนะลำเลียงอมภัณฑ์ให้กับเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของฐานทัพเรือสัตหีบ

tran_km