คู่มือปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

 

การขนส่งและการบรรเทาสารธารณภัย (กขส.ฐท.สส.)

องค์ความรู้เทคนิคการใช้รถยก รถลาก แบบถาดลาดเอียง

องค์ความรู้เทคนิคการใช้รถยก รถลาก แบบถาดวางพื้น

แผ่นพับ (1)

แผ่นพับ (2)

การจัดยานพาหนะสนับสนุนผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

 

การอู่และการโรงงาน (กรง.ฐท.สส.)

 01 องค์ความรู้การบริการซ่อมบำรุงเรือฉุกเฉิน (กรง.ฐท.สส.)

โครงการจัดสร้างระบบทดสอบชุดพัดน้ำหน่วย

การซ่อมบำรุงเรือในสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

03 การช่างโยธาและการบริการโครงสร้างพื้นฐาน (กชธ.ฐท.สส)

01 องค์ความรู้การจ่ายไฟฟ้าแรงสูงหน่วยงาน ทร.พื้นที่สัตหีบ

ผังการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงหน่วยงาน ทร.พ้นที่สัตหีบ

02 องค์ความรุ้เทคนิคการผลิตน้ำประปา และการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ

03 มาตรการในการป้องกัน โรคไวรัส COVID-19

 

 

04 การบริการท่าเรือ (กทส.ฐท.สส)

03 การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา _COVID – 19_

 

 

05 การบริการสุขภาพ (รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

01 แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด _Spirometry_ ในวิถี New normal

 

 

06 กิจการพิเศษและสนับสนุนนันทนาการ (กกพศ.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร

03 องค์ความรู้เรื่องวิธีการให้บริการโรงยิม _ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙_

 

 

07 การสื่อสารสารสนเทศ (สสส.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้กระบวนการสื่อสารกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย

02 องค์ความรู้กระบวนการปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว นบภ.ฐท.สส.

03 องค์ความรู้กระบวนการมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

 

08 การเรือนจำและฟื้นฟูวินัยทหาร (รจ.ฐท.สส)

แบบฟอร์มที่ 1 – Process Knowledge Map รจ.ฐท.สส

แบบฟอร์มที่ 2-1- แบบทดและคำแนะนำ

แบบฟอร์มที่ 2-1 รจ.ฐท.สส.

แบบฟอร์มที่ 3 – Knowledge Landscape

โฟรชาร์ต

การควบคุมผู้ต้องขังและฟื้นฟูวินัย 2564

มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID

อิฐตัวหนอน

 

 

09 การอสังหาริมทรัพย์ (กอท.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การขึ้นทะเบียนและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง

02 องค์ความรู้การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร

03 องค์ความรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19

 

 

10 การสนับสนุนที่พักอาศัยส่วนกลาง (สน.จนท.ควบคุมดูแลอาคารที่พักฯ)

01 การบำรุงรักษาระบบน้ำประปาอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง

 

 

 

11 การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ฐานทัพท่าเรือ (กอง รปภ.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับบุคคล

 

 

12 การรักษาความสงบเรียบร้อยและวินัยทหาร (พัน.สห.ทร.ที่ 2)

01 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

 

 

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ patr(คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

wp_20

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

wp_19

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานโครงสร้างกิจกรรมเชิงงบประมาณ (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานโครงสร้างกิจกรรมเชิงงบประมาณ

wp_18

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

wp_17

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำโครงการเริ่มใหม่ (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำโครงการเริ่มใหม่

wp_16

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คป.ฐท.สส.)

wp_14

คู่มือปฏิบัติงานขอเลื่อนกำหนดเวลปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อ (กพ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงานขอเลื่อนกำหนดเวลปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ (กพ.ฐท.สส.)

wp_13

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการศึกษาอบรมของ ทร.ประจำปี (กพ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการศึกษาอบรมของ ทร.ประจำปี 

วัตถุปประสงค์ 

เพื่อผลิตกำลังพล เพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางรับราชการ ตามสาขาอาชีพ รวมทั้งพัฒนากำลังพลให้มีความรู้และขึดสมรรถนะตรงกับตำแหน่งงาน สอดคล้องกับความต้องการของ ทร. มีความเป็นมือาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานใน ทร. และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนานำไปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กำลังพลในหน่วยได้

คู่มือปฏิบัติงาน ขอใช้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์และเว็บเท็มเพลตมาตราฐานกองทัพเรือ จาก สสท.ทร.(กรรมวิธีข้อมูล)

คู่มือปฏิบัติงาน ขอใช้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์และเว็บเท็มเพลตมาตราฐานกองทัพเรือ จาก สสท.ทร.

wp_12

คู่มือปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร (สสส.ฐท.สส.)

1.วัตุประสงค์

        1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อสื่อสาร ของฐานทัพเรือสัตหีบ  และหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ

        1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        1.3 เพื่อให้การดำเนินการติดต่อสื่อสาร   ของสถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        1.4 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหารจัดการ พ.ศ.2559 – 2568 ให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) และคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

 

การบริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

๑.เกริ่นนำ

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต

          โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นโรงพยาบาลสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ การให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งในการให้บริการทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกล กำลังพลและครอบครัวในที่ตั้งปกติและบ้านพัก สำหรับการปฏิบัติที่ผ่านมากำลังพลที่ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับการดูแลรักษา จากเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่มักบรรจุอัตราของเจ้าหน้าที่พยาบาล ยกเว้นกรณีที่มีการจัดกำลังเป็นกองกำลังทางเรือขนาดใหญ่ จึงจะมีนายแพทย์บรรจุในอัตรา การปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งปกติ หน่วยทหารจะนำทรัพยากรทางการแพทย์ไปสนับสนุนหน่วยอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ดังนั้น กรณีที่มีผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินและจำเป็นต้องรักษาที่สมบูรณ์มากขึ้น เจ้าหน้าที่สายแพทย์ต้องให้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจในสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ผ่านมายังขาดการเชื่อมโยง การติดต่อสื่อสารด้านการแพทย์กับหน่วยแพทย์ในพื้นที่เขตหลัง ซึ่งทำให้การบริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษากำลังพลที่ป่วยเจ็บในพื้นที่ปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ ในส่วนของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ ครอบครัวและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักในเขตของฐานทัพเรือสัตหีบ การปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน มักจะเดินทางเดินไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเองหรือไม่ก็โทรศัพท์ติดต่อการแพทย์ฉุกเฉินผ่านช่องทาง 1669 ในกรณีเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลจากมูลนิธิ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเจ็บยังไม่ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดีพอ

การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ฐานที่ตั้งทางบก (กอง รปภ.ฐท.สส.)

Download  แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กอง รปภ.ฐท.สส.

wp_9

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบและประมาณการ (กสพ.ฐท.สส.)

Download คู่มือกระบวนการออกแบบและประมาณการ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจและประมาณการล่วงหน้า (กสพ.ฐท.สส.)

Download  คู่มือกระบวนการสำรวจและประมาณการล่วงหน้า

คู่มือปฏิบัติงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การให้บริการท่าเทียบเรือ (กทส.ฐท.สส.)

Download วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (การให้บริการท่าเทียบเรือฯ)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดพาหนะทางบกและทางน้ำ (กขส.ฐท.สส.)

Download  คู่มือปฏิบัติงานการจัดพาหนะทางบกและทางน้ำ

Download  การการปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้าย

Download  การลำเลียง กำลังพล

Download  การลำเลียง สพ

Download  ศูนย์ซ่อม

 

wp_8

คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาติปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร (กอท.ฐท.สส.)

 

wp_6

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานชายหาด (กสพ.ฐท.สส.)

wp_5

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานชายหาด

คู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

Download เอกสารประกอบ

  1. คู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
  2. ผนวก ก. การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานในระบบ e-GP
  3. ผนวก ข. คู่มือ e Auction
  4. ผนวก ค. คู่มือ RTN ERP
  5. ผนวก ค. คู่มือ RTN ERP_2
  6. ผนวก ง.-๑ การคืนหลักประกันซอง
  7. ผนวก ง.-๒ การคืนหลักประกันสัญญา
  8. ผนวก จ.คู่มือ Excel Loader
  9. ผนวก จ.คู่มือ Excel Loader_2

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คป.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ (กรรมวิธีข้อมูล)

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

Download เอกสารประกอบ

wp

คู่มือปฏิบัติงาน การปกครองที่ดิน (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน การปกครองที่ดิน

Download เอกสารประกอบ

land

คู่มือปฏิบัติงาน การทำหน้าที่ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน การทำหน้าที่ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง ของ ฐท.สส.

Download เอกสารประกอบ

check

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Download เอกสารประกอบ

purchase

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักการงบประมาณกรณีงานเร่งด่วน/กรณีพิเศษ นอกแผน (กบ.ฐท.สส.)

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักการงบประมาณกรณีงานเร่งด่วน/กรณีพิเศษ (นอกแผน)

Download เอกสารประกอบ

urgent_work