กิจกรรมล่าสุด
PMQA ปี 2565

 ยุทธศาสตร์ ฐท.สส.

 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร

PMQA ปี 2564

 ยุทธศาสตร์ ฐท.สส.

 เล่มรายงาน PMQA ฐท.สส.ปี2564

 บทสรุปผู้บริหาร

 ลักษณะขององค์การ

 หมวด ๑ การนำองค์การ

 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

 หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร

 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

 หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ

PMQA ปี 2563

 บันทึกคณะทำงานหมวด ๓

 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

 ผนวก ข แนวทางการปรับปรุง การดำเนินการของ

 เล่ม PMQA 4.0

 แนวทางการดำเนินการ PMQA

 บรรยาย เกณฑ์ 62 และ PMQA 4.0 (1)

ลักษณะสำคัญขององค์กร ฐท.สส. ประจำปีงบประมาณ 2561


 คำสั่ง PMQA 2561

 แผน PMQA 2561

 อนุมัติลักษณะสำคัญขององค์การ 2561

 บันทึกขออนุมัติขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการหลักของ ฐท.สส. ประจำปีงป. 2561

 แบบฟอร์มการประเมินการผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการหลัก ฐท.สส.งป.61