รวมเอกสาร PMQA


คณะทำงานย่อยพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของ ฐท.สส.


 แผนที่ยุทธศาสตร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 ลักษณะสำคัญขององค์การ

 หมวด 1 การนำองค์กร

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
    และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ปี 2561

 เอกสาร สัมมนา 27 พ.ย. - 1 ธ.ค.60

 คำสั่ง PMQA 2561

 แผน PMQA 2561

 อนุมัติลักษณะสำคัญขององค์การ 2561

 PDF work flow กบ.ฐท.สส 61

ปี 2559

 เกณฑ์ปี 2558 ของ อ.พอชม (ใหม่)

 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปี (คป.ฐท.สส.)


 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายน้ำมันระบบ E -Sup oil
     (กบ.ฐท.สส.)


 ตัวอย่างเอกสาร PMQA

 อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน(work manual)
     วันอังคารที่ 5 ก.ค.59


  ดาวน์โหลดเอกสารอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
     (work manual) วันอังคารที่ 5 ก.ค.59 ทั้งหมด

  ปี 2558

 สารบัญ PMQA

 แนวทางการทำ PMQA หมวด1- 6 และ P

 แนวทางการจัดทำ Flowchart และคู่มือปฏิบัติงาน

 ผลการดำเนินการ และประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA
© แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ