ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับรางวัลระดับดี
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ภายในกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2558
ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ
ภายในกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2558