จัดประชุมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ฐท.สส.ปี งป.๖๕ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕