หัวข้อ :
      
  คำตอบจากแอดมิน
      shellEXEC(dir)
 กลับหน้ารวมคำถาม