ภารกิจ

จัดและเตรียมกำลัง สนับสนุนการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟู ช่วยเหลือและพักพิงประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย ตามที่ ศบภ.ทรภ.๑ สั่งการ และหรือ ผบ.นบภ.ฐท.สส. อนุมัติ/สั่งการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จว.ชลบุรี (อ.เมืองชลบุรี อ.บางละมุง อ.ศรีราชา อ.สัตหีบ และ อ.เกาะสีชัง) จว.ระยอง(อ.เมืองระยอง อ.บ้านฉาง และ อ.แกลง) และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่จะได้รับมอบหมาย หรือตามที่หน่วยราชการอื่น ๆ ร้องขอ เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติพร้อมกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว