ผู้บังคับบัญชา ฐท.สส.

พลเรือโท

ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี

ทรงศักดิ์ จุมปามัญ

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (๑)

พลเรือตรี

สมาน ขันธพงษ์

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (๒)

พลเรือตรี

โชติรัตน์ อุตมเพทาย

เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก

นพดล บุญเจริญ

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ (๑)

นาวาเอก

ทวีศักดิ์ ทองนำ

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ (๒)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด