ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก

Release Date : 17-12-2015 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่สัตหีบร่วมพิธีฯ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘