พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยาย ให้ความรู้ ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของหน่วยขึ้นตรงและหน่วยสมทบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 22-11-2016 16:20:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยาย ให้ความรู้ ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของหน่วยขึ้นตรงและหน่วยสมทบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นพดล  สุภากร  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยาย ให้ความรู้ ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของหน่วยขึ้นตรงและหน่วยสมทบ ฐานทัพเรือสัตหีบ หัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการจัดการความรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ” โดยมี นาวาเอกหญิง ศุลีพร  รำไพกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารงาน สำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และนางสาว สายพิรุณ  เพิ่มพูน ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สโมสรริมน้ำ กรมโรงานฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙