นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมรับการอบรม โดย นางสาว ภาวนา ฤกษ์หร่าย นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปล

Release Date : 16-05-2017 00:00:00
นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมรับการอบรม โดย นางสาว ภาวนา ฤกษ์หร่าย นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปล

นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมรับการอบรม โดย นางสาว ภาวนา ฤกษ์หร่าย นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้กำลังพลของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการบริการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วย ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐