พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 24-05-2017 14:58:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนกำลังพลใน ฐานทัพเรือสัตหีบ อันจะนำไปสู่การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติด้านการข่างของหน่วยต่าง ๆ ภายใน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้านการข่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญ นายสุรเดช ละต๊ะจัน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกำลังพลของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐