พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

Release Date : 09-06-2017 13:38:00
 พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

พลเรือโท นพดล สุภากร ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบมอบหมายให้ พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาระบบน้ำประปาพื้นที่สัตหีบในอนาคตโดยมีคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือสำนักงานบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยกองทัพเรือ และผู้แทนหน่วยราชการนอกกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริหารจัดการน้ำประปาและเพิ่มศักยภาพในการบริการน้ำประปาในพื้นที่สัตหีบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือ โดยเชิญ นายเจษฎา ชูชาญ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ จังหวัดชลบุรี และนายวรานล เหล่าสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย และในโอกาสปิดการประชุมสัมมนา นาวาเอก สมชาติ สะตะ หัวหน้าสำนักงานบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และรองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ โรงแรมซีพาราไดร์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐