พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

Release Date : 09-06-2017 14:08:00
พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลใน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม ๕ ส. พื้นที่ภายในสำนักงานและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐