พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “วันแห่งการจัดการความรู้ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

Release Date : 16-06-2017 11:00:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “วันแห่งการจัดการความรู้ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “วันแห่งการจัดการความรู้ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดแสดงความรู้ของหน่วยขึ้นตรงและหน่วยสมทบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยการจัดนิทรรศการการจัดแสดงความรู้ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้หน่วยต่าง ๆ ของฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการจัดการความรู้ตามภารกิจหลักอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นการส่งเสริมให้หน่วยเห็นความสำคัญในการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถเผยแพร่ให้หน่วยต่าง ๆ นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐