พิธีรับ - ส่ง หน้าที่เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 30-09-2020 14:40:00
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรีเอกชัย อมาตยกุล เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบให้กับ นาวาเอก อภิรมย์ เงินบำรุง ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ นาวาเอก อภิรมย์ เงินบำรุง ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ (อัตราพลเรือตรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบร่วมพิธี ณ สโมสรริมน้ำ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง