พลเรือเอก วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กับ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่)

Release Date : 02-10-2020 09:00:00
พลเรือเอก วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กับ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่)

พลเรือเอก วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กับ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) ตามที่มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓