ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมเป็นประธานแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ณ วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋)

Release Date : 06-08-2021 20:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมเป็นประธานแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ณ วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋)

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมเป็นประธานมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระครูทัศนียคุณากร – คณะกรรมการวัดสัตหีบ สนองพระดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยวัดสัตหีบได้จัดสิ่งของจำนวน ๕๐๐ ชุด มอบให้แก่ผู้นำท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสัตหีบ เป็นตัวแทนรับมอบนำไปแจกให้กับประชาชน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโคโรน่า "COVID 19" วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔