ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้าย “โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล”

Release Date : 20-01-2022 17:50:00
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้าย “โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล”

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้าย “โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล HA” โดยมี นาวาเอก ประทีป ตังติสานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการตรวจสำรวจ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เพื่อขอรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ ๔ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่น่าไว้วางใจของสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในทุกด้าน โดยปัจจุบันนี้ทาง โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว