ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล

Release Date : 23-02-2022 08:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อรับซื้อขยะจากผู้พักอาศัย อาคารพักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ โดยมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี และมี พลเรือตรี คมพันธ์ อุปลานนท์ หัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ให้การรับรอง ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการคัดแยกขยะเกิดผลเป็นรูปธรรม ช่วยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย