กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ มีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

Release Date : 04-05-2022 18:50:00
กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ มีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคุณ ศศิธร เกิดนาค ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นำผู้บังคับบัญชาและคู่สมรส รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ . กำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการ เพื่อความร่มเย็นผาสุกของปวงพสกนิกร และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานอารักขาแก่ปวงพสกนิกร น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเอื้ออาทร ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อดับทุกข์ร้อน ในยามที่บ้านเมืองประสบเภทภัยต่าง ๆ ได้นำมาซึ่งขวัญกำลังใจให้ปวงพสกนิกร ให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤติการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดี พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราตรึงอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและจักจดจำ สำนึกไว้ตลอดไป ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลยิ่งนี้ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล พร้อมทั้งพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โปรดอภิบาล และดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพร้อมจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร