โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Release Date : 16-06-2022 14:05:00
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอน ให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง เป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ประธานฯ ได้เจิมหนังสือ มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีใจความสำคัญว่า “ครู มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ศิษย์ มีความมุ่งมั่น และปรารถนาดีให้ศิษย์มีความสมบูรณ์ พร้อมมีความเจริญทั้งสติ ปัญญา จิตใจ และร่างกาย สามารถประกอบกิจการงานได้ ส่วนศิษย์นั้น มีหน้าที่ต้องประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพและเชื่อฟังคำสอนของครู หากศิษย์และครู ได้ประพฤติหน้าที่ต่อกันอย่างครบถ้วน การเรียนการสอนก็จะประสบผลสำเร็จ”