ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และคณะ

Release Date : 28-06-2022 16:15:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก นางวาสนา บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่ราษฎรเข้าถือครองทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม ให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบกับหน่วยงานภาครัฐ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป