ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๘๕ ปี

Release Date : 19-01-2023 13:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๘๕ ปี

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนสัตหีบ โดยมี นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๕ ปี ในการนี้ พลเรือตรี สมหมาย สุกกอ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ โดยกำหนดให้ วันที่ ๑๒ มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง คนงาน ในสังกัดกองทัพเรือ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สัตหีบ