กองทัพเรือ ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 25-01-2023 09:30:00
กองทัพเรือ ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ในพิธีดังกล่าว ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจพลสวนสนาม การประกอบพิธีทางศาสนา การประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลของกำลังพล จำนวน ๔๕๗ นาย ประกอบด้วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลที่เข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารโดยสมบูรณ์ โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำกล่าวปฏิญาณตนว่า “ข้าพเจ้า ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ และประชาชน ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา และจรรยาบรรณ ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด” หลังจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้อ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และปิดท้ายด้วยการเดินสวนสนามของหน่วยทหารกองทัพเรือ จำนวน ๑๒ กองพัน รวม ๑,๖๘๐ นาย ทั้งนี้ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยทหารทุกเหล่าทัพ ซึ่งกำลังพลที่ผ่านการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ถือได้ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในอุดมการของทหารมืออาชีพ คือมีความรัก ความสามัคคีและพร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตย ตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวม เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนอย่างมั่นคงตลอดไป สำหรับวันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าจนมีชัยชนะ เมื่อวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔ และเพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งคุณงามความดีของนักรบไทยที่สละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของไทยไว้