ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 25-01-2023 11:30:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน  หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์  หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยสร้างเครือข่ายในระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงของข้าราชการทหารเรือและครอบครัว โดยมี พลเรือตรี ธีรยุทธ  ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ  สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ประทีป  ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล  บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้บริหารของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ

ตามนโนบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ได้นำนโยบายสู่การการปฏิบัติ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และมีข้อจำกัดในการดูแล โรงพยาบาลฯ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ ให้กับข้าราชการและครอบครัวกองทัพเรือ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่ถูกต้อง