ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

Release Date : 24-07-2023 09:12:58
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สภารัฐ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการกองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ