การฝึกดับเพลิงเรือน้ำมันของ กยพ.กร. ในพื้นที่ ฐท.สส. ประจำปี งป.๖๖

Release Date : 08-05-2023 00:00:00
การฝึกดับเพลิงเรือน้ำมันของ กยพ.กร. ในพื้นที่ ฐท.สส. ประจำปี งป.๖๖

ตามที่ กพย.กร.กำหนดจัดการฝึกอบรมดับเพลิงเรือน้ำมันของ กยพ.กร. ในพื้นที่สัตหีบ ประจำปี งป.๖๖ ระหว่าง      ๘ - ๑๒ พ.ค.๖๖ เพื่อให้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กขส.ฐท.สส. จึงให้การสนับสนุนรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน พร้อมพลขับ เเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกดับเพลิงเรือน้ำมันของ กพย.กร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อม ความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการดับเพลิงบนเรือ