กพ.ฐท.สส. จัดบรรยายให้ความรู้ "การกำหนดบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ลงในระบบ HRMISS"

Release Date : 17-06-2022 10:40:00
กพ.ฐท.สส. จัดบรรยายให้ความรู้ "การกำหนดบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ลงในระบบ HRMISS"

กพ.ฐท.สส. จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ (Job Description) "การกำหนดบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ลงในระบบ HRMISS" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการกำหนดคำบรรยายลักษณะของตำแหน่งงาน (Job Description) และข้อมูลคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Description) ในระบบ HRMISS เพื่อให้กองและแผนกต่างๆ ใน บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ มีความเข้าใจและเขียนบรรยายได้อย่างถูกต้อง